با مقامات اروپایی و نمایندگان کنگره به پیشرفت‌هایی برای اصلاح برجام دست یافته‌ایم

با مقامات اروپایی و نمایندگان کنگره به پیشرفت‌هایی برای اصلاح برجام دست یافته‌ایم
سناتور باب کورکر می‌گوید که در زمینه اصلاح برجام با دیگر نمایندگان کنگره و مقامات اروپایی پیشرفت‌هایی حاصل شده است اما تکمیل آن هنوز نیازمند زمان است.

با مقامات اروپایی و نمایندگان کنگره به پیشرفت‌هایی برای اصلاح برجام دست یافته‌ایم

سناتور باب کورکر می‌گوید که در زمینه اصلاح برجام با دیگر نمایندگان کنگره و مقامات اروپایی پیشرفت‌هایی حاصل شده است اما تکمیل آن هنوز نیازمند زمان است.
با مقامات اروپایی و نمایندگان کنگره به پیشرفت‌هایی برای اصلاح برجام دست یافته‌ایم