با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه آشنا شوید

با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه آشنا شوید
براساس گزارش های رسانه ای تاکنون بیش از 50 نفر از شخصیت های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فرانسه برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور با رویای ورود به الیزه پس از فرانسوا اولاند، اعلام آمادگی کردند.

با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه آشنا شوید

براساس گزارش های رسانه ای تاکنون بیش از 50 نفر از شخصیت های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فرانسه برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور با رویای ورود به الیزه پس از فرانسوا اولاند، اعلام آمادگی کردند.
با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه آشنا شوید

مدرسه