با هنر موافق هستیم/ فتوای حضرت امام خمینی (ره) درباره موسیقی کارگشا است

با هنر موافق هستیم/ فتوای حضرت امام خمینی (ره) درباره موسیقی کارگشا است
آیت‌الله یزدی در دیدار با وزیر ارشاد با اشاره به هنر موسیقی، گفت: فتوای حضرت امام خمینی (ره) درباره موسیقی کارگشا است. هنر در همه انواع خود استعداد و لطف الهی است و نباید این هنر در خدمت ظلم و فساد باشد.

با هنر موافق هستیم/ فتوای حضرت امام خمینی (ره) درباره موسیقی کارگشا است

آیت‌الله یزدی در دیدار با وزیر ارشاد با اشاره به هنر موسیقی، گفت: فتوای حضرت امام خمینی (ره) درباره موسیقی کارگشا است. هنر در همه انواع خود استعداد و لطف الهی است و نباید این هنر در خدمت ظلم و فساد باشد.
با هنر موافق هستیم/ فتوای حضرت امام خمینی (ره) درباره موسیقی کارگشا است