بخش‌های شرقی «کرم القاطرچی» و «جاده الباب-الحلوانیه» حلب به طور کامل آزاد شد

بخش‌های شرقی «کرم القاطرچی» و «جاده الباب-الحلوانیه» حلب به طور کامل آزاد شد
ارتش سوریه و نیروهای محور مقاومت توانستند بخش‌های شرقی مناطق «کرم القاطرچی، جاده الباب-الحلوانیه» حلب را به طور کامل آزاد کنند.

بخش‌های شرقی «کرم القاطرچی» و «جاده الباب-الحلوانیه» حلب به طور کامل آزاد شد

ارتش سوریه و نیروهای محور مقاومت توانستند بخش‌های شرقی مناطق «کرم القاطرچی، جاده الباب-الحلوانیه» حلب را به طور کامل آزاد کنند.
بخش‌های شرقی «کرم القاطرچی» و «جاده الباب-الحلوانیه» حلب به طور کامل آزاد شد