بدهی 150 میلیارد تومانی دولت در پروژه قطار شهری شیراز

بدهی 150 میلیارد تومانی دولت در پروژه قطار شهری شیراز
شهردار شیراز از عدم پرداخت 150 میلیارد تومان از سهم دولت در پروژه قطار شهری شیراز خبر داد.

بدهی 150 میلیارد تومانی دولت در پروژه قطار شهری شیراز

شهردار شیراز از عدم پرداخت 150 میلیارد تومان از سهم دولت در پروژه قطار شهری شیراز خبر داد.
بدهی 150 میلیارد تومانی دولت در پروژه قطار شهری شیراز