برای انتقال زندان اوین خوش آب و هوا عجله نکنید؛ گاهی به ملاقات می رویم

برای انتقال زندان اوین خوش آب و هوا عجله نکنید؛ گاهی به ملاقات می رویم
محسن هاشمی خطاب به معاون شهردار تهران گفت:برای انتقال زندان اوین عجله نکنید؛ جای خوش آب و هوایی است ما هم گاهی به ملاقات می‌رویم.

برای انتقال زندان اوین خوش آب و هوا عجله نکنید؛ گاهی به ملاقات می رویم

محسن هاشمی خطاب به معاون شهردار تهران گفت:برای انتقال زندان اوین عجله نکنید؛ جای خوش آب و هوایی است ما هم گاهی به ملاقات می‌رویم.
برای انتقال زندان اوین خوش آب و هوا عجله نکنید؛ گاهی به ملاقات می رویم