برای بی‌دستاوردی برجام «مقصّرتراشی» نکنید…

برای بی‌دستاوردی برجام «مقصّرتراشی» نکنید…
هم‌اکنون که بی‌دستاوردی برجام و بدعهدی‌های آمریکا محرز شده؛ چهره‌های هوادار برجام، بر سر یک دو راهی مهم قرار دارند. پذیرش اشتباهات و عذرخواهی یا «مقصّرتراشی»…

برای بی‌دستاوردی برجام «مقصّرتراشی» نکنید…

هم‌اکنون که بی‌دستاوردی برجام و بدعهدی‌های آمریکا محرز شده؛ چهره‌های هوادار برجام، بر سر یک دو راهی مهم قرار دارند. پذیرش اشتباهات و عذرخواهی یا «مقصّرتراشی»…
برای بی‌دستاوردی برجام «مقصّرتراشی» نکنید…

خبرگزاری ایران