برای مطرح کردن آلودگی هوا و کمبود آب از دولت تذکر گرفتم

برای مطرح کردن آلودگی هوا و کمبود آب از دولت تذکر گرفتم
استاندار سابق تهران گفت: معضل شهر تهران آلودگی هوا و کمبود آب است که بنده به دلیل اینکه این موضوع را زیاد مطرح می‌کردم از دولت تذکر گرفته بودم.

برای مطرح کردن آلودگی هوا و کمبود آب از دولت تذکر گرفتم

استاندار سابق تهران گفت: معضل شهر تهران آلودگی هوا و کمبود آب است که بنده به دلیل اینکه این موضوع را زیاد مطرح می‌کردم از دولت تذکر گرفته بودم.
برای مطرح کردن آلودگی هوا و کمبود آب از دولت تذکر گرفتم