برای پرداخت دستمزد جایگاه‌داران با مشکل مواجه هستیم

برای پرداخت دستمزد جایگاه‌داران با مشکل مواجه هستیم
وزیر نفت گفت: برای پرداخت دستمزد جایگاه‌داران با مشکل مواجه هستیم و بعضا پیش آمده که اختلافات ما با جایگاه‌داران در خصوص میزان بنزین فروخته شده به دادگاه کشیده می‌شود.

برای پرداخت دستمزد جایگاه‌داران با مشکل مواجه هستیم

وزیر نفت گفت: برای پرداخت دستمزد جایگاه‌داران با مشکل مواجه هستیم و بعضا پیش آمده که اختلافات ما با جایگاه‌داران در خصوص میزان بنزین فروخته شده به دادگاه کشیده می‌شود.
برای پرداخت دستمزد جایگاه‌داران با مشکل مواجه هستیم