برجام بدترین افتضاح زمان است/ از حرف روحانی و ظریف که گفتند «آمریکا نمی تواند برجام را لغو کند» متحیرم/ چیزی که ظریف به نام برجام برای ما سوغاتی آورد زهر مار است

برجام بدترین افتضاح زمان است/ از حرف روحانی و ظریف که گفتند «آمریکا نمی تواند برجام را لغو کند» متحیرم/ چیزی که ظریف به نام برجام برای ما سوغاتی آورد زهر مار است
استاد دانشگاه و کارشناس مسائل ژئوپولیتیکی که در ایام مذاکرات هسته‌ای از حامیان برجام و بود، اکنون این توافقنامه را به «زهرمار» تشبیه می‌کند و از عملکرد بسیار ضعیف تیم مذاکره کننده سخن به میان آورده است.

برجام بدترین افتضاح زمان است/ از حرف روحانی و ظریف که گفتند «آمریکا نمی تواند برجام را لغو کند» متحیرم/ چیزی که ظریف به نام برجام برای ما سوغاتی آورد زهر مار است

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل ژئوپولیتیکی که در ایام مذاکرات هسته‌ای از حامیان برجام و بود، اکنون این توافقنامه را به «زهرمار» تشبیه می‌کند و از عملکرد بسیار ضعیف تیم مذاکره کننده سخن به میان آورده است.
برجام بدترین افتضاح زمان است/ از حرف روحانی و ظریف که گفتند «آمریکا نمی تواند برجام را لغو کند» متحیرم/ چیزی که ظریف به نام برجام برای ما سوغاتی آورد زهر مار است