برخی مسؤولان چطور به خود جرأت داده‌اند که فرزندانشان در آمریکا و انگلیس باشند

برخی مسؤولان چطور به خود جرأت داده‌اند که فرزندانشان در آمریکا و انگلیس باشند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم گفت: برخی مسؤولان چطور به خود جرأت داده‌اند که فرزندانشان در آمریکا و انگلیس باشند، در حالی که توجهی به مشکلات مردم ندارند.

برخی مسؤولان چطور به خود جرأت داده‌اند که فرزندانشان در آمریکا و انگلیس باشند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم گفت: برخی مسؤولان چطور به خود جرأت داده‌اند که فرزندانشان در آمریکا و انگلیس باشند، در حالی که توجهی به مشکلات مردم ندارند.
برخی مسؤولان چطور به خود جرأت داده‌اند که فرزندانشان در آمریکا و انگلیس باشند