برخی مصوبات مجلس در عرصه سیاست خارجی مشکلی از کشور حل نمی‌کند

برخی مصوبات مجلس در عرصه سیاست خارجی مشکلی از کشور حل نمی‌کند
سخنگوی شورای نگهبان، گفت: برخی مصوبات مجلس در عرصه سیاست خارجی مشکلی را از کشور حل نمی‌کند و تصویر روشنی از اجرای آن وجود ندارد.

برخی مصوبات مجلس در عرصه سیاست خارجی مشکلی از کشور حل نمی‌کند

سخنگوی شورای نگهبان، گفت: برخی مصوبات مجلس در عرصه سیاست خارجی مشکلی را از کشور حل نمی‌کند و تصویر روشنی از اجرای آن وجود ندارد.
برخی مصوبات مجلس در عرصه سیاست خارجی مشکلی از کشور حل نمی‌کند