برخی کشورهای اسلامی برای ارتباط با رژیم صهیونیستی دست و پا می‌زنند

برخی کشورهای اسلامی برای ارتباط با رژیم صهیونیستی دست و پا می‌زنند
نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران گفت: برخی کشورهای اسلامی برای ارتباط با رژیم صهیونیستی دست و پا می‌زنند ولی قرآن، رژیم صهیونیستی را نماد سلطه‌طلبی و فساد در زمین معرفی کرده است.

برخی کشورهای اسلامی برای ارتباط با رژیم صهیونیستی دست و پا می‌زنند

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران گفت: برخی کشورهای اسلامی برای ارتباط با رژیم صهیونیستی دست و پا می‌زنند ولی قرآن، رژیم صهیونیستی را نماد سلطه‌طلبی و فساد در زمین معرفی کرده است.
برخی کشورهای اسلامی برای ارتباط با رژیم صهیونیستی دست و پا می‌زنند