بررسی استیضاح فانی در کمیسیون آموزش/استیضاح کنندگان از توضیحات وزیر قانع نشدند

بررسی استیضاح فانی در کمیسیون آموزش/استیضاح کنندگان از توضیحات وزیر قانع نشدند
تسنیم نوشت: نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت که استیضاح وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی شد اما استیضاح کنندگان از توضیحات فانی در مورد محورهای استیضاح قانع نشدند.

بررسی استیضاح فانی در کمیسیون آموزش/استیضاح کنندگان از توضیحات وزیر قانع نشدند

تسنیم نوشت: نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت که استیضاح وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی شد اما استیضاح کنندگان از توضیحات فانی در مورد محورهای استیضاح قانع نشدند.
بررسی استیضاح فانی در کمیسیون آموزش/استیضاح کنندگان از توضیحات وزیر قانع نشدند

سایت خبری زندگی