بررسی قراردادهای نفتی در جلسه غیرعلنی به معنای نامحرم دانستن مردم است/ قراردادها علنی بررسی شوند

بررسی قراردادهای نفتی در جلسه غیرعلنی به معنای نامحرم دانستن مردم است/ قراردادها علنی بررسی شوند
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی قراردادهای نفتی به این معناست که ما بار دیگر مردم را نامحرم دانستیم.

بررسی قراردادهای نفتی در جلسه غیرعلنی به معنای نامحرم دانستن مردم است/ قراردادها علنی بررسی شوند

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی قراردادهای نفتی به این معناست که ما بار دیگر مردم را نامحرم دانستیم.
بررسی قراردادهای نفتی در جلسه غیرعلنی به معنای نامحرم دانستن مردم است/ قراردادها علنی بررسی شوند

مهارت برتر