برسد به ‌دست آقای حداد/ واکنش‌ ۱۵دانشگاه به حذف رشته مشاوره/ ۴رشته مهم علوم‌انسانی ادغام شدند

برسد به ‌دست آقای حداد/ واکنش‌ ۱۵دانشگاه به حذف رشته مشاوره/ ۴رشته مهم علوم‌انسانی ادغام شدند
روزنامه شهروند نوشت: رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران می گوید: مصوبه شورای تحول علوم انسانی در حذف رشته مشاوره وجاهت قانونی ندارد. همچنین رئیس کارگروه علوم اجتماعی خبر داد: از این به بعد رشته‌های مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی، مددکاری ، برنامه‌ریزی اجتماعی و تعاون تحت عنوان رشته علوم اجتماعی ارایه می شود.

برسد به ‌دست آقای حداد/ واکنش‌ ۱۵دانشگاه به حذف رشته مشاوره/ ۴رشته مهم علوم‌انسانی ادغام شدند

روزنامه شهروند نوشت: رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران می گوید: مصوبه شورای تحول علوم انسانی در حذف رشته مشاوره وجاهت قانونی ندارد. همچنین رئیس کارگروه علوم اجتماعی خبر داد: از این به بعد رشته‌های مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی، مددکاری ، برنامه‌ریزی اجتماعی و تعاون تحت عنوان رشته علوم اجتماعی ارایه می شود.
برسد به ‌دست آقای حداد/ واکنش‌ ۱۵دانشگاه به حذف رشته مشاوره/ ۴رشته مهم علوم‌انسانی ادغام شدند