برنامه دولت برای اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی در بودجه سال ۹۷

برنامه دولت برای اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی در بودجه سال ۹۷
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اطلاع داریم در بحث افزایش پایه‌های مالیاتی که دولت بنا دارد در بودجه سال ۹۷ یک پایه مالیاتی را تحت عنوان «مالیات بر سود سپرده بانکی» مدنظر قرار دهد.

برنامه دولت برای اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی در بودجه سال ۹۷

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اطلاع داریم در بحث افزایش پایه‌های مالیاتی که دولت بنا دارد در بودجه سال ۹۷ یک پایه مالیاتی را تحت عنوان «مالیات بر سود سپرده بانکی» مدنظر قرار دهد.
برنامه دولت برای اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی در بودجه سال ۹۷