بروز سانحه در ایستگاه قطار در اسپانیا، 45 زخمی برجا گذاشت/ حال 4 نفر وخیم است

بروز سانحه در ایستگاه قطار در اسپانیا، 45 زخمی برجا گذاشت/ حال 4 نفر وخیم است
درپی برخورد یک قطار به مانع نگه‌دارنده در ایستگاه شهرستان «الکالا د هنارس» در استان مادرید اسپانیا 45 نفر زخمی شدند که حال 4 نفر وخیم گزارش شده است.

بروز سانحه در ایستگاه قطار در اسپانیا، 45 زخمی برجا گذاشت/ حال 4 نفر وخیم است

درپی برخورد یک قطار به مانع نگه‌دارنده در ایستگاه شهرستان «الکالا د هنارس» در استان مادرید اسپانیا 45 نفر زخمی شدند که حال 4 نفر وخیم گزارش شده است.
بروز سانحه در ایستگاه قطار در اسپانیا، 45 زخمی برجا گذاشت/ حال 4 نفر وخیم است