برگزاری آزمون استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

برگزاری آزمون استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، از برگزاری آزمون استخدام پیمانی این دانشگاه در هفته جاری خبر داد.

برگزاری آزمون استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، از برگزاری آزمون استخدام پیمانی این دانشگاه در هفته جاری خبر داد.
برگزاری آزمون استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد