برگزاری مانور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شرکت برق باختر

برگزاری مانور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شرکت برق باختر
مانور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل با مشارکت شرکتهای وابسته در برق باختر برگزار شد .

برگزاری مانور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شرکت برق باختر

مانور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل با مشارکت شرکتهای وابسته در برق باختر برگزار شد .
برگزاری مانور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شرکت برق باختر