برگزاری نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال/ طلسم انتخاب دبیرکل و نایب رئیس شکسته نشد!

برگزاری نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال/ طلسم انتخاب دبیرکل و نایب رئیس شکسته نشد!
نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بعدازظهر امروز به پایان رسید.

برگزاری نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال/ طلسم انتخاب دبیرکل و نایب رئیس شکسته نشد!

نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بعدازظهر امروز به پایان رسید.
برگزاری نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال/ طلسم انتخاب دبیرکل و نایب رئیس شکسته نشد!