بزرگترین آفت اقتصاد دولت بزرگ است

بزرگترین آفت اقتصاد دولت بزرگ است
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت بزرگ، بزرگترین آفت برای اقتصاد کشور است و دولتی که تمام تلاش آن بر این است که درآمد نفت و مالیات را کسب کند، طبیعتاً مشکلات اقتصاد کشور را کمتر می‌تواند حل کند.

بزرگترین آفت اقتصاد دولت بزرگ است

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت بزرگ، بزرگترین آفت برای اقتصاد کشور است و دولتی که تمام تلاش آن بر این است که درآمد نفت و مالیات را کسب کند، طبیعتاً مشکلات اقتصاد کشور را کمتر می‌تواند حل کند.
بزرگترین آفت اقتصاد دولت بزرگ است