بسیاری از داستان‌های دفاع مقدس هویت بومی ندارد/ مشکل ما محتوا و کیفیت است

بسیاری از داستان‌های دفاع مقدس هویت بومی ندارد/ مشکل ما محتوا و کیفیت است
سرداور بخش داستان هفدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس با بیان اینکه یکجانبه‌نگری چالش داستان دفاع مقدس است،‌ گفت: هنوز در بحث کیفیت داستان و رمان دفاع مقدس با مشکل روبه‌رو هستیم.

بسیاری از داستان‌های دفاع مقدس هویت بومی ندارد/ مشکل ما محتوا و کیفیت است

سرداور بخش داستان هفدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس با بیان اینکه یکجانبه‌نگری چالش داستان دفاع مقدس است،‌ گفت: هنوز در بحث کیفیت داستان و رمان دفاع مقدس با مشکل روبه‌رو هستیم.
بسیاری از داستان‌های دفاع مقدس هویت بومی ندارد/ مشکل ما محتوا و کیفیت است