بسیج متناسب با اقتضائات انقلاب باید متحول شود

بسیج متناسب با اقتضائات انقلاب باید متحول شود
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: تحول بسیج متناسب با اقتضائات انقلاب اسلامی است.

بسیج متناسب با اقتضائات انقلاب باید متحول شود

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: تحول بسیج متناسب با اقتضائات انقلاب اسلامی است.
بسیج متناسب با اقتضائات انقلاب باید متحول شود