بعید است ترامپ بدون اطمینان سعودی‌ها در مسأله قدس اقدام کرده باشد

بعید است ترامپ بدون اطمینان سعودی‌ها در مسأله قدس اقدام کرده باشد
یک روزنامه انگلیسی نوشت: احتمال اینکه ترامپ بدون آنکه سعودی‌ها به‌صورت خصوصی به وی اطمینان داده باشند که نگرانی‌هایی بزرگ‌تر دارند، در مسیراعلام پایتختی قدس برای اسرائیل گام نهاده باشد،‌ کم است.

بعید است ترامپ بدون اطمینان سعودی‌ها در مسأله قدس اقدام کرده باشد

یک روزنامه انگلیسی نوشت: احتمال اینکه ترامپ بدون آنکه سعودی‌ها به‌صورت خصوصی به وی اطمینان داده باشند که نگرانی‌هایی بزرگ‌تر دارند، در مسیراعلام پایتختی قدس برای اسرائیل گام نهاده باشد،‌ کم است.
بعید است ترامپ بدون اطمینان سعودی‌ها در مسأله قدس اقدام کرده باشد