بلایی که هوای آلوده بر سر ریه می‌آورد/ افزایش آمار سرطان در شهرهای آلوده

بلایی که هوای آلوده بر سر ریه می‌آورد/ افزایش آمار سرطان در شهرهای آلوده
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه آلودگی هوا بر روی سیستم ریوی ـ تنفسی، گوارش، پوست، تولید مثل و دستگاه ایمنی تأثیرگذار است، گفت: احتمال ابتلا به سرطان در افرادی که در معرض آلودگی هوا قرار دارند، بیشتر است.

بلایی که هوای آلوده بر سر ریه می‌آورد/ افزایش آمار سرطان در شهرهای آلوده

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه آلودگی هوا بر روی سیستم ریوی ـ تنفسی، گوارش، پوست، تولید مثل و دستگاه ایمنی تأثیرگذار است، گفت: احتمال ابتلا به سرطان در افرادی که در معرض آلودگی هوا قرار دارند، بیشتر است.
بلایی که هوای آلوده بر سر ریه می‌آورد/ افزایش آمار سرطان در شهرهای آلوده