بنیاد برکت ساخت هزار مدرسه دیگر را تعهد کرد

بنیاد برکت ساخت هزار مدرسه دیگر را تعهد کرد
معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) گفت: امروز همزمان با افتتاح هزارمین مدرسه برکت، موافقت‌نامه ساخت یک‌هزار مدرسه دیگر نیز با آموزش و پرورش مبادله شد.

بنیاد برکت ساخت هزار مدرسه دیگر را تعهد کرد

معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) گفت: امروز همزمان با افتتاح هزارمین مدرسه برکت، موافقت‌نامه ساخت یک‌هزار مدرسه دیگر نیز با آموزش و پرورش مبادله شد.
بنیاد برکت ساخت هزار مدرسه دیگر را تعهد کرد