بهترین محک برای شناخت «خبر خوب» آموزه‌های دینی است

بهترین محک برای شناخت «خبر خوب» آموزه‌های دینی است
یک مجری تلویزیون و کارشناس امور بین‌الملل گفت: فضای حاکم بر مرامنامه رسانه‌های وابسته به نظام سلطه مبتنی بر اندیشه‌های لیبرال دموکراسی است که سکولاریزم در آن موج می‌زند ولی در جامعه اسلامی بهترین محک برای شناخت «خبر خوب» آموزه‌های دینی است

بهترین محک برای شناخت «خبر خوب» آموزه‌های دینی است

یک مجری تلویزیون و کارشناس امور بین‌الملل گفت: فضای حاکم بر مرامنامه رسانه‌های وابسته به نظام سلطه مبتنی بر اندیشه‌های لیبرال دموکراسی است که سکولاریزم در آن موج می‌زند ولی در جامعه اسلامی بهترین محک برای شناخت «خبر خوب» آموزه‌های دینی است
بهترین محک برای شناخت «خبر خوب» آموزه‌های دینی است