به‌صدا درآمدن آژیرهای خطر در جنوب فلسطین اشغالی درپی شلیک راکت

به‌صدا درآمدن آژیرهای خطر در جنوب فلسطین اشغالی درپی شلیک راکت
درپی شلیک شدن راکت از نوار غزه به سمت جنوب فلسطین اشغالی، آژیرهای خطر در این مناطق به صدا درآمد.

به‌صدا درآمدن آژیرهای خطر در جنوب فلسطین اشغالی درپی شلیک راکت

درپی شلیک شدن راکت از نوار غزه به سمت جنوب فلسطین اشغالی، آژیرهای خطر در این مناطق به صدا درآمد.
به‌صدا درآمدن آژیرهای خطر در جنوب فلسطین اشغالی درپی شلیک راکت