بوئینگ ۷۴۷ آمریکا به آخر خط رسید

بوئینگ ۷۴۷ آمریکا به آخر خط رسید
آخرین پرواز هواپیمای بوئینگ ۷۴۷، فردا از مبدأ سئول به مقصد دیترویت انجام می‌شود و سپس این نوع هواپیما در خطوط هوایی آمریکا بازنشسته می‌شود.

بوئینگ ۷۴۷ آمریکا به آخر خط رسید

آخرین پرواز هواپیمای بوئینگ ۷۴۷، فردا از مبدأ سئول به مقصد دیترویت انجام می‌شود و سپس این نوع هواپیما در خطوط هوایی آمریکا بازنشسته می‌شود.
بوئینگ ۷۴۷ آمریکا به آخر خط رسید