بودجه ۹۶ به ارز تک نرخی نزدیک می شود

بودجه ۹۶ به ارز تک نرخی نزدیک می شود
در حالی که بانک مرکزی وعده داده بود که طرح یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال اجرایی می شود،اما تحولات بین المللی که اتفاق افتاد سبب شده تا بانک مرکزی اجرای این طرح را به سال آینده موکول کند.

بودجه ۹۶ به ارز تک نرخی نزدیک می شود

در حالی که بانک مرکزی وعده داده بود که طرح یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال اجرایی می شود،اما تحولات بین المللی که اتفاق افتاد سبب شده تا بانک مرکزی اجرای این طرح را به سال آینده موکول کند.
بودجه ۹۶ به ارز تک نرخی نزدیک می شود