بیانیه نمایندگان مجلس در قدردانی و حمایت از پیشرفت‌های موشکی و صنایع دفاعی کشور

بیانیه نمایندگان مجلس در قدردانی و حمایت از پیشرفت‌های موشکی و صنایع دفاعی کشور
۱۵۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از پیشرفت‌های موشکی و صنایع دفاعی کشور حمایت و قدردانی کردند.

بیانیه نمایندگان مجلس در قدردانی و حمایت از پیشرفت‌های موشکی و صنایع دفاعی کشور

۱۵۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از پیشرفت‌های موشکی و صنایع دفاعی کشور حمایت و قدردانی کردند.
بیانیه نمایندگان مجلس در قدردانی و حمایت از پیشرفت‌های موشکی و صنایع دفاعی کشور

تکست آهنگ