بی‌عملی و راه برون‌رفت از آن

بی‌عملی و راه برون‌رفت از آن
مدیران بوروکرات حداکثر تلاششان اگر بتوانند این است که کارها را “به” وسیله دیگران انجام دهند و نه “با” و “به” وسیله دیگران! آنان حاضر به تصمیمات شجاعانه نیستند و در مقابل کوچکترین مانع تسلیم و زمین‌گیر می‌شوند.

بی‌عملی و راه برون‌رفت از آن

مدیران بوروکرات حداکثر تلاششان اگر بتوانند این است که کارها را “به” وسیله دیگران انجام دهند و نه “با” و “به” وسیله دیگران! آنان حاضر به تصمیمات شجاعانه نیستند و در مقابل کوچکترین مانع تسلیم و زمین‌گیر می‌شوند.
بی‌عملی و راه برون‌رفت از آن