تأخیر خودروسازان در تولید خودروهای فرانسوی تحت کنترل است+توضیح فارس

تأخیر خودروسازان در تولید خودروهای فرانسوی تحت کنترل است+توضیح فارس
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ضمن تأئید تأخیر خودروسازان ایرانی در تولید محصولات مشترک فرانسوی، اعلام کرد این تأخیرها تحت کنترل است.

تأخیر خودروسازان در تولید خودروهای فرانسوی تحت کنترل است+توضیح فارس

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ضمن تأئید تأخیر خودروسازان ایرانی در تولید محصولات مشترک فرانسوی، اعلام کرد این تأخیرها تحت کنترل است.
تأخیر خودروسازان در تولید خودروهای فرانسوی تحت کنترل است+توضیح فارس