تأخیر در تحویل و قیمت بالا مهمترین دلیل نارضایتی خریداران خودرو است

تأخیر در تحویل و قیمت بالا مهمترین دلیل نارضایتی خریداران خودرو است
طبق یک نظرسنجی، هزینه و زمان صرف شده برای خرید خودرو کمترین امتیاز را در رضایت مشتریان از خدمات شرکت‌های خودروساز به خود اختصاص داده است.

تأخیر در تحویل و قیمت بالا مهمترین دلیل نارضایتی خریداران خودرو است

طبق یک نظرسنجی، هزینه و زمان صرف شده برای خرید خودرو کمترین امتیاز را در رضایت مشتریان از خدمات شرکت‌های خودروساز به خود اختصاص داده است.
تأخیر در تحویل و قیمت بالا مهمترین دلیل نارضایتی خریداران خودرو است