تأکید وزیر خارجه بلژیک بر اجرای کامل برجام از سوی همه طرف‌ها

تأکید وزیر خارجه بلژیک بر اجرای کامل برجام از سوی همه طرف‌ها
وزیر خارجه بلژیک در دیدار وزیر خارجه کشورمان خواستار اجرای کامل برجام از سوی همه طرف‌های این توافق شد.

تأکید وزیر خارجه بلژیک بر اجرای کامل برجام از سوی همه طرف‌ها

وزیر خارجه بلژیک در دیدار وزیر خارجه کشورمان خواستار اجرای کامل برجام از سوی همه طرف‌های این توافق شد.
تأکید وزیر خارجه بلژیک بر اجرای کامل برجام از سوی همه طرف‌ها