تأیید طرح کلی کنوانسیون رژیم حقوقی خزر؛ اختلافات جزئی هنوز باقی است

تأیید طرح کلی کنوانسیون رژیم حقوقی خزر؛ اختلافات جزئی هنوز باقی است
معاون وزیر خارجه روسیه گفت: طرح کلی کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر توسط وزرای خارجه 5 کشور ساحلی خزر تأیید شده‌ است.

تأیید طرح کلی کنوانسیون رژیم حقوقی خزر؛ اختلافات جزئی هنوز باقی است

معاون وزیر خارجه روسیه گفت: طرح کلی کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر توسط وزرای خارجه 5 کشور ساحلی خزر تأیید شده‌ است.
تأیید طرح کلی کنوانسیون رژیم حقوقی خزر؛ اختلافات جزئی هنوز باقی است