تاکید شمخانی بر مهار و مدیریت پیامدهای بی ثبات ساز در اقلیم کردستان عراق

تاکید شمخانی بر مهار و مدیریت پیامدهای بی ثبات ساز در اقلیم کردستان عراق
شمخانی با تاکید بر مهار و مدیریت پیامدهای بی ثبات ساز در اقلیم کردستان عراق، هماهنگی دولتهای عراق، ترکیه و ایران برای جلوگیری از اثرگذاری منفی تحولات اقلیم بر عملیات نهایی پاکسازی کامل عراق از تروریسم را اجتناب ناپذیر خواند.

تاکید شمخانی بر مهار و مدیریت پیامدهای بی ثبات ساز در اقلیم کردستان عراق

شمخانی با تاکید بر مهار و مدیریت پیامدهای بی ثبات ساز در اقلیم کردستان عراق، هماهنگی دولتهای عراق، ترکیه و ایران برای جلوگیری از اثرگذاری منفی تحولات اقلیم بر عملیات نهایی پاکسازی کامل عراق از تروریسم را اجتناب ناپذیر خواند.
تاکید شمخانی بر مهار و مدیریت پیامدهای بی ثبات ساز در اقلیم کردستان عراق