تجمع دانش آموختگان دانشگاه صنعت نفت اهواز مقابل نهاد ریاست جمهوری

تجمع دانش آموختگان دانشگاه صنعت نفت اهواز مقابل نهاد ریاست جمهوری
دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه صنعت نفت اهواز صبح امروز مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.

تجمع دانش آموختگان دانشگاه صنعت نفت اهواز مقابل نهاد ریاست جمهوری

دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه صنعت نفت اهواز صبح امروز مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.
تجمع دانش آموختگان دانشگاه صنعت نفت اهواز مقابل نهاد ریاست جمهوری