تجمع در میدان انقلاب تهران با رنگ و بوی سیاسی برگزار شد

تجمع در میدان انقلاب تهران با رنگ و بوی سیاسی برگزار شد
عصر امروز جمعی معدود از جوانان با رویکرد سیاسی در میدان انقلاب تجمع کردند.

تجمع در میدان انقلاب تهران با رنگ و بوی سیاسی برگزار شد

عصر امروز جمعی معدود از جوانان با رویکرد سیاسی در میدان انقلاب تجمع کردند.
تجمع در میدان انقلاب تهران با رنگ و بوی سیاسی برگزار شد