تراز گردشگری کشور منفی است/ آمار ساختگی دولتی‌ها

تراز گردشگری کشور منفی است/ آمار ساختگی دولتی‌ها
رئیس فراکسیون گردشگری مجلس گفت: تراز گردشگری در کشور منفی است و آمارهایی که در حوزه گردشگری ارائه می‌شود تقریباً ساختگی هستند.

تراز گردشگری کشور منفی است/ آمار ساختگی دولتی‌ها

رئیس فراکسیون گردشگری مجلس گفت: تراز گردشگری در کشور منفی است و آمارهایی که در حوزه گردشگری ارائه می‌شود تقریباً ساختگی هستند.
تراز گردشگری کشور منفی است/ آمار ساختگی دولتی‌ها