ترامپ، برجام را «یک توافق جامع بد» خواند

ترامپ، برجام را «یک توافق جامع بد» خواند
دونالد ترامپ در واشنگتن کنفرانس خبری ترتیب داد تا درباره استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا صحبت کند.

ترامپ، برجام را «یک توافق جامع بد» خواند

دونالد ترامپ در واشنگتن کنفرانس خبری ترتیب داد تا درباره استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا صحبت کند.
ترامپ، برجام را «یک توافق جامع بد» خواند