ترامپ مرتکب خطاى بزرگ استراتژیک شده است

ترامپ مرتکب خطاى بزرگ استراتژیک شده است
وزیر کشور تصمیم اخیر ترامپ مبنى بر اعلام بیت‌المقدس به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را بشدت محکوم کرد و گفت: مخالفت روساى جمهور سایر کشورها و سازمان‌هاى بین المللى با این اقدام نشان دهنده خطا و اشتباه استراتژیک ترامپ است.

ترامپ مرتکب خطاى بزرگ استراتژیک شده است

وزیر کشور تصمیم اخیر ترامپ مبنى بر اعلام بیت‌المقدس به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را بشدت محکوم کرد و گفت: مخالفت روساى جمهور سایر کشورها و سازمان‌هاى بین المللى با این اقدام نشان دهنده خطا و اشتباه استراتژیک ترامپ است.
ترامپ مرتکب خطاى بزرگ استراتژیک شده است