تردد خودروها در بزرگراه‌های پایتخت رو به افزایش است

تردد خودروها در بزرگراه‌های پایتخت رو به افزایش است
در پی وقوع زلزله شب گذشته در استان تهران، اغلب مردم پایتخت از منازل خود خارج شده‌اند و در حال حاضر تردد خودروها در بزرگراه‌های تهران رو به افزایش است.

تردد خودروها در بزرگراه‌های پایتخت رو به افزایش است

در پی وقوع زلزله شب گذشته در استان تهران، اغلب مردم پایتخت از منازل خود خارج شده‌اند و در حال حاضر تردد خودروها در بزرگراه‌های تهران رو به افزایش است.
تردد خودروها در بزرگراه‌های پایتخت رو به افزایش است