تردید در تولید 12 میلیون لیتر بنزین «ستاره خلیج فارس» تا پایان سال/ هر روز تاخیر 30 میلیون یورو زیان

تردید در تولید 12 میلیون لیتر بنزین «ستاره خلیج فارس» تا پایان سال/ هر روز تاخیر 30 میلیون یورو زیان
یکی از مهمترین بخش‌های فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس واحد آیزومریزاسیون است و تا وقتی این واحد به تولید نرسد نمی توان انتظار داشت که روزانه از فاز نخست این پالایشگاه 12 میلیون لیتر بنزین تولید کرد.

تردید در تولید 12 میلیون لیتر بنزین «ستاره خلیج فارس» تا پایان سال/ هر روز تاخیر 30 میلیون یورو زیان

یکی از مهمترین بخش‌های فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس واحد آیزومریزاسیون است و تا وقتی این واحد به تولید نرسد نمی توان انتظار داشت که روزانه از فاز نخست این پالایشگاه 12 میلیون لیتر بنزین تولید کرد.
تردید در تولید 12 میلیون لیتر بنزین «ستاره خلیج فارس» تا پایان سال/ هر روز تاخیر 30 میلیون یورو زیان