ترند: فرانسه از بیم از دست دادن مشتریانش، مخالف فعالیت فضایی ایران است

ترند: فرانسه از بیم از دست دادن مشتریانش، مخالف فعالیت فضایی ایران است
ترند نیوز در مطلبی به دلیل همگامی فرانسه با مواضع ضد ایرانی آمریکا در زمینه موشکی پرداخت و دلیل آن‌را ترس از مبدل شدن ایران به قدرت فضایی منطقه تا چندی دیگر عنوان کرد.

ترند: فرانسه از بیم از دست دادن مشتریانش، مخالف فعالیت فضایی ایران است

ترند نیوز در مطلبی به دلیل همگامی فرانسه با مواضع ضد ایرانی آمریکا در زمینه موشکی پرداخت و دلیل آن‌را ترس از مبدل شدن ایران به قدرت فضایی منطقه تا چندی دیگر عنوان کرد.
ترند: فرانسه از بیم از دست دادن مشتریانش، مخالف فعالیت فضایی ایران است