تسلیحات ارسالی محرمانه آمریکا برای معارضان سوری به داعش رسیده است

تسلیحات ارسالی محرمانه آمریکا برای معارضان سوری به داعش رسیده است
نتایج پژوهش جدید سفارش اتحادیه اروپا و دولت آلمان نشان می‌دهد تسلیحاتی که آمریکا محرمانه برای معارضان سوری خریداری کرده، به دست تروریست‌های داعش رسیده است.

تسلیحات ارسالی محرمانه آمریکا برای معارضان سوری به داعش رسیده است

نتایج پژوهش جدید سفارش اتحادیه اروپا و دولت آلمان نشان می‌دهد تسلیحاتی که آمریکا محرمانه برای معارضان سوری خریداری کرده، به دست تروریست‌های داعش رسیده است.
تسلیحات ارسالی محرمانه آمریکا برای معارضان سوری به داعش رسیده است