تشکر و قدردانی رئیس کمیته ملی المیپک از نامه پر مهر مقام معظم رهبری

تشکر و قدردانی رئیس کمیته ملی المیپک از نامه پر مهر مقام معظم رهبری
رئیس کمیته ملی المپیک در نامه‌ای از نامه پرمهر مقام معظم رهبری تشکر و قدردانی کرد.

تشکر و قدردانی رئیس کمیته ملی المیپک از نامه پر مهر مقام معظم رهبری

رئیس کمیته ملی المپیک در نامه‌ای از نامه پرمهر مقام معظم رهبری تشکر و قدردانی کرد.
تشکر و قدردانی رئیس کمیته ملی المیپک از نامه پر مهر مقام معظم رهبری

پرشین موزیک