تصاویر | حسن یزدانی روی سکوی قهرمانی

تصاویر | حسن یزدانی روی سکوی قهرمانی
حسن یزدانی کشتی گیر وزن ۷۴ کیلوگرم هفتمین مدال آور کاروان ایران در المپیک ریو 2016 روی سکوی قهرمانی است.

تصاویر | حسن یزدانی روی سکوی قهرمانی

حسن یزدانی کشتی گیر وزن ۷۴ کیلوگرم هفتمین مدال آور کاروان ایران در المپیک ریو 2016 روی سکوی قهرمانی است.
تصاویر | حسن یزدانی روی سکوی قهرمانی

خبر دانشجویی