تصاویر | خطر زیست‌محیطی برای نوار ساحلی خزر در استان گلستان

تصاویر | خطر زیست‌محیطی برای نوار ساحلی خزر در استان گلستان
تصاویر زیر بخشی از آلودگی ناشی از ورود آلاینده‌ها به نوار ساحلی دریای خزر در استان گلستان را نشان می‌دهد.

تصاویر | خطر زیست‌محیطی برای نوار ساحلی خزر در استان گلستان

تصاویر زیر بخشی از آلودگی ناشی از ورود آلاینده‌ها به نوار ساحلی دریای خزر در استان گلستان را نشان می‌دهد.
تصاویر | خطر زیست‌محیطی برای نوار ساحلی خزر در استان گلستان

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی